Van idee naar project

VAN IDEE NAAR PROJECT

Het Subsidiehuis vertaalt uw ideeën en ambities naar concrete, uitvoerbare projecten die aansluiten op de wensen en eisen van een subsidieverstrekker. Dit betekent dat een project inhoudelijk, financieel én in de tijd structuur krijgt en passend wordt gemaakt op de gekozen subsidiemogelijkheden. Hierbij zorgt Het Subsidiehuis voor de aansluiting op de inhoudelijke doelen van de subsidieregeling maar ook dat het project financieel zo wordt opgebouwd dat de kostenbegroting past bij de door een subsidieverstrekker gewenste opbouw én dat er een sluitend dekkingsplan wordt vormgegeven.

 

Een idee of ambitie uitwerken naar een project in activiteiten, in tijd en in geld

Een project is een afgebakend traject, gevuld met activiteiten waar kosten aan verbonden zijn die betaald moeten worden. De stap om tot zo’n project te komen vanuit een idee of ambitie is een proces waar Het Subsidiehuis de nodige ervaring mee heeft en daardoor kan Het Subsidiehuis voor u de vertaling maken vanuit een abstract idee, visie of ambitie naar een uitgewerkt project. Om deze slag te maken, stelt Het Subsidiehuis de juiste vragen, biedt keuzes en afwegingen en vervult de rol van sparringpartner richting een compleet én concreet project. Niet zelden, wordt in dit proces ook direct de stap gemaakt om het nieuwe project aan te haken op relevant beleid en het daarmee aan te sluiten op de ambitie van een beoogde subsidieregeling.

 

Smeden van samenwerkingen

Een organisatie werkt in haar projecten of subsidietrajecten zelden alleen en in zeer veel trajecten is er sprake van samenwerking met partijen in de directe omgeving die bijvoorbeeld vanuit een expertiserol betrokken worden. Daarnaast komt het ook voor dat juist samenwerking wordt gezocht met soortgelijke partijen, die vergelijkbare opgaven kennen, van verder weg (ingeval van Europese projecten, zelfs vanuit heel Europa). Bij het smeden van deze samenwerkingen is het zaak om het niet alleen te hebben over de gedeelde ambitie, maar ook over de rol die een partij oprecht wil spelen bij het verzilveren van die ambitie. Verwarring over die rol omdat dit te omzichtig verkend, is onbedoeld vaak de reden voor latere teleurstelling in een samenwerking. Als een partij een opgave benoemd, maar het niet tot haar taken rekent om die opgave op te pakken, is het zeer van belang dit tijdig te weten.

 

Verkennen van haalbaarheid van een subsidietraject

Het Subsidiehuis wordt regelmatig geraadpleegd als partijen een projectidee hebben en daar een regeling bij menen te hebben gevonden. Voordat de (vaak arbeidsintensieve en relatief kostbare) projectontwikkeling dan wordt opgepakt, kan het wenselijk zijn om eerst op basis van een ruwe projectschets de haalbaarheid van de beoogde subsidiemogelijkheden te verkennen. Hierbij hoort ook, dat de bijbehorende regelgeving (rond de subsidieregeling) bekeken dient te worden om te voorkomen dat er een subsidie wordt aangevraagd (en toegekend) waarbinnen de geplande kosten helemaal niet passen. In het kort: zou het beoogde project passen bij de subsidieregeling én zou de subsidieregeling passen bij het beoogde project. Deze verkenning van haalbaarheid wordt pragmatisch ingevuld zodat er direct een afweging kan worden gemaakt over stoppen of doorgaan met het mogelijke subsidietraject.

 

Bouwen van een solide begroting met dekkingsplan – Financial engineering

Subsidietrajecten zijn bedoeld om aanvullende middelen aan te trekken om verwachte kosten te dekken, maar een subsidiebijdrage is zelden een bijdrage van 100% in de gemaakte kosten (en zelfs dan nog aan allerlei regels gebonden). Om de mogelijkheden van een subsidiebijdrage optimaal te kunnen benutten, dient de begroting gedegen te worden opgebouwd (waarbij bijvoorbeeld rekening moet worden gehouden met regels in de subsidieregeling rond de bepaling van uurtarieven van personeel, rond de vergoeding (of niet) van overheadkosten of rond aanbestedingseisen ingeval van externe inhuur). Daarnaast is er vaak sprake van een eigen inbreng (voor het deel van de kosten dat niet wordt vergoed door de subsidieverstrekker) en daarvoor is de inbreng van eigen (reeds vanuit de begroting gedekte) uren van medewerkers een veel gekozen oplossing. In dit traject bouwt Het Subsidiehuis in overleg met de opdrachtgever een begroting die in de praktijk zal werken tegelijk met een sluitend dekkingsplan dat klopt en realiseerbaar is. Het Subsidiehuis heeft jarenlange ervaring in de financial engineering van projecten voor vele opdrachtgevers vanuit de overheid, de semioverheid en het bedrijfsleven en weet voor elk project, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, een solide begroting met dekkingsplan te bouwen.

 

Projecten

Projecten die door Het Subsidiehuis ondersteund zijn, zijn bijvoorbeeld:

Innovate Dementia – INTERREG NWE

Ondersteuning van het financieel management + verantwoordingen voor de partner

Uitvoering
Van idee tot project
Verantwoording

Aanvraag Dutch Stuff – Brabant C

Ontwikkeling projectvoorstel + subsidieaanvraag

Van idee tot project

Aanvraag SectorplanPlus – Tweede Tranche

Ontwikkeling subsidieaanvraag + begeleiding subsidietraject

Uitvoering
Van idee tot project
Verantwoording

Food Heroes – INTERREG NWE

Ontwikkeling partnerbegroting + financieel management + verantwoordingen voor de partner

Uitvoering
Van idee tot project
Verantwoording